REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.laroca.pl


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.laroca.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.laroca.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.laroca.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.laroca.pl umożliwiający przesłanie zgłoszenia do wykonania usługi,
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. USŁUGA – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.laroca.pl
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Klub Sportowy Sportiva, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 47, Tarnów 33-100, działający pod numerem NIP: 9930660356, REGON: 364761100.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.laroca.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługi oferowane w Serwisie są świadczone w sposób rzetelny, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, jeżeli ta jest wymagana.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zgłoszenia (Serwis www.laroca.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności jak np. Paynow,
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 13 1140 2004 0000 3302 8189 3525 (mBank.) W tytule przelewu należy wpisać „Imię i nazwisko klienta”
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków lub BLIK.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Usługa zostanie zrealizowana dopiero po jej opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY USŁUGI

 1. Koszty dostawy Usługi, jeżeli taka jest wymagana, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Usługi składa się czas przygotowania Usługi oraz czas dostawy Usługi przez przewoźnika.
 3. Zakupione w Serwisie Usługi są realizowane na terenie Polski.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. scianka@laroca.pl lub przesyłać na piśmie na adres Klub Sportowy Sportiva, ul. Królowej Jadwigi 47, 33-100 Tarnów. Termin składania reklamacji jest do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika zajęć (Imię, nazwisko, adres, datę, w którym odbywały się zajęcia), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, żądanie Klienta.
 3. Klub Sportowy Sportiva rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Klub Sportowy Sportiva nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Rezygnacja z zajęć / wydarzenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach / wydarzenia należy zgłosić Klubowi Sportowemu Spotiva na adres email: scianka@laroca.pl lub przesyłać na piśmie na adres: ul. Królowej Jadwigi 47, Tarnów 33-100
 2. Z uczestnictwa w zajęciach można zrezygnować w każdym momencie, jednak nie później jak na 2 dni przed terminem realizacji Usługi. W przypadku rezygnacji opłata za usługę zwracana jest w całości, w przypadku rezygnacji na 2 dni przed terminem realizacji Usługi opłata jest bezzwrotna.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania Klient zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą wartości zajęć, w których uczestniczył.
 4. W przypadku odwołania usługi lub zmiany jej terminu, Klient będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi lub przekazania jej na poczet innego terminu realizacji usługi.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Usług.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: scianka@laroca.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Dokument opracowany za pomocą automatycznego generatora dostępnego na stronie www.lexlab.pl/generator-regulaminu